Pinsemenigheten Arken Løten ble dannet i 1998 og vi har lagt vekt på bibeltro forkynnelse med egne og besøkende predikanter, samt at vi har faste sang- og vitnemøter der alle i menigheten er med og vitner og synger for og om Jesus! Vi gir Gud æren for at vi har opplevd at så mange har søkt frelse og blitt døpt og tillagt menigheten!

Vi tror på videre vekst som er basert på Guds Ord som fundament, og ber om at Guds Ord får virke i den enkelte, så sjelevinnernøden blir sterk iblant oss!

Hilser med disse ord:

Og de holdt trolig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brøds-brytelsen og ved bønnene. Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferds lov fast» (Salme 119:160).

Vår tro

Vi tror som Guds Ord sier; at alle har syndet og fattes Guds ære, derfor må alle mennesker komme til sannhetens erkjennelse med sitt liv, bli født på ny og ta imot Jesus Kristus som sin personlige Frelser, vende seg bort ifra synd, bli døpt og tillagt menigheten.


Vi tror på treeningheten; Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Disse tre er ett og kan ikke skilles.
Vi tror på frelse for alle folkeslag, og Jesu blod renser i fra all synd.

Utadrettet arbeid

Vi har andakter på Stange Helse- og Omsorgssenter annenhver onsdag. Vi har ofte sangmøter der vi bruker egne sangkrefter, samt innbydde ifra andre menigheter, søstermisjon en gang i måneden med vekt på misjon, ungdomssamlinger annenhver lørdag.

Vi samles også på lørdager og spiller fotball for å styrke fellesskapet. Flere er med også ifra andre menigheter samt mange som ikke bekjenner seg som kristne deltar.

Med jevne mellomrom er vi også ute på gaten og forteller om vår tro på Jesus som frelser.

Visjoner fremover

Peter sa: "I de siste dager så vil jeg utøse min ånd over alt kjød"  Vi har en sterk overbevisning om at Gud har satt sin velsignelse midt i menigheten, og der ser vi at Jesus stadfester med de medfølgende tegn: Frelse, helbredelse og fornyelse ,og dette gjelder alle mennesker som søker Ham.

Apg. 2, 42 "De holdt urokkelig fast ved læren, samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene." Disse grunnpilarer bygger vi vår menighet på, og vi ber om at: syke skal bli helbredet, ekteskapene skal bli bevart, frafalne skal komme tilbake, og at alle i menigheten skal føle seg inkludert i samfunnet.

Nils Petter Karlsen

Pastorens spalte

Gud fred alle trossøsken!


Fint å se at så mange er innom vår nettside, vi opplever for tiden en sterk atmosfære i menigheten hvor mennesker blir begeistret av kristus,døpt i den hellige ånd og ild og flere har i den siste tid søkt frelse samt blitt døpt og tillagt menigheten.

Jeg tror på at den siste tid ikke skal bli dårligere en den første, Peter siterer Profeten Joel i apg. 2 .16-17 : Og det skal skje i de siste dager,da vil Jeg utgyte min ånd over alt kjød.

Jeg ser med stor glede at dette skjer i menigheten og der hvor jeg reiser og forkynner evangeliet og tror at vårt land også skal få oppleve dette, bygder og byer skal få se at guds ord går i oppfyllelse! Husk,det er mange som ber og har bedt for landet vårt, og bønnebarna skal høstes inn!

Jesus trenger arbeidere, og sier du helhjertet: "her er jeg, send meg"  da blir du ikke arbeidsledig, dette gjelder alle som har tatt imot jesus, man behøver ikke å gå lenger enn utenfor husets vegger for å se nøden og behovet som finnes.

Hilser alle med 2 korint. 13.13
Den herre Jesu kristi nåde og Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfund være med eder alle!

Broderhilsen
Nils Petter karlsen